paragraf

VEDTEKTER FOR GJFF

VEDTEKTER FOR GAUSDAL JEGER- OG FISKEFORENING - GJFF (Med endring gjeldende fra 05.02.2016)

§ 1 NAVN OG FORMÅL Gausdal Jeger- og fiskerforening er navnet på foreningen (GJFF). Foreningen har Langsua som motiv i merket. Formålet med foreningen er å: - Knytte jegere og fiskere og andre sammen i en handlekraftig forening, - Ivareta interessene til jegere og fiskere i forhold til samfunnet for øvrig, - Arbeide for et sunt og rasjonelt stell, utnytting og vern av vilt- og fiskebestanden, - Arbeide for ansvarsbevisst jakt, fiske og ferdsel i skog og mark, - Arbeide for aktelse for lover og regler for jakt, fiske og friluftsliv, - Arbeide for økt ferdighet i bruk av våpen, fangst- og fiskeredskaper, - Arbeide for bedring av jakthundene.

§2 JURIDISK PERSON Gausdal JFF er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med org. Nr. 974 239 121.


§3 MEDLEMSKAP OG ORGANISASJON Styret godkjenner opptak av nye medlemmer i foreningen. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og fiskerforbund med alle sine medlemmer. Medlemmene deles inn i klasser i samsvar med inndelingen i forbundet. Hvert enkelt medlem er pliktig til å ta på seg verv som det blir valgt til i foreningen eller organisasjonen oppover. Medlemmene kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert. Medlemmer som overtrer jakt- og fiskelover og regler med forsett, eller skader foreningen på annen måte, suspenderes eller utelukkes fra foreningen av styret. Vedkommende har rett til å forelegge saken for årsmøte. Æresmedlemmer i GJFF. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fremme av GJFF’s formål. Æresmedlemmer utnevnes av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. Begrunnet forslag til utnevnelse av æresmedlemmer fremmes til Styret som årsmøtesak. For utnevnelser kreves ¾ flertall av de avgitte stemmer.

§4 OPPBYGGING OG ORGANER Foreningen har: Ordinært årsmøte for alle medlemmer. Ekstraordinært årsmøte for alle medlemmer. Styre med 10 medlemmer med 2 varamedlemmer Jaktutvalg med 1 leder og 1 nestleder Fiskeutvalg med 1 leder og 1 nestleder Lerdueutvalg med 1 leder og 1 nestleder Elgbaneutvalg 1 leder og 1 nestleder

Ungdomsutvalg med 1 leder og 1 nestleder Kvinneutvalg med 1 leder og 1 nestleder Revsjøutvalg med 1 leder og 2 medlemmer oppnevnes av styret Eventuelle andre utvalg for særskilte oppgaver Valgkomite med 3 medlemmer Styret består av leder, sekretær, kasserer, leder av jaktutvalget, leder av fiskeutvalget, leder av lerdueutvalget , leder av elgbaneutvalget, leder av ungdomsutvalget, leder av kvinneutvalget og leder av Revsjøutvalget. Nestleder i utvalgene fungerer som vararepresentant på styremøtene.

Funksjonstiden for alle Styreleder, medlemmer og varamedlemmer i styret og alle utvalg er på 2 år. Det velges slik at ikke mer enn halvparten av styret og halvparten av utvalgsmedlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen.

§5 ORDINÆRT ÅRSMØTE Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar eller februar. Det gjøres kjent av styret med
annonser i aviser og med oppslag på hjemmesiden. Årsrapporten med dagsorden blir lagt ut på hjemmesiden minst 1 uke på forhånd. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt til styret innen årsskifte. Årsmøte skal: - Gjennomgå og treffe beslutninger om årsberetningen og regnskap fra styret for året som er gått. - Behandle forslag fra styret til arbeidsprogram og bruk av midler i året som kommer. Fastsette medlemskontingenten i tillegg til forbundskontingenten. - Ha tilsyn med at beslutninger som er tatt av årsmøte tidligere er utført i samsvar med forutsetningene. - Velge medlemmer og varamedlemmer til styret, utvalgene og til valgkomiteen. Det skal være skriftlig valg på styremedlemmene. - Velge eventuelle særskilte utvalg og eventuelle utsendinger og fastsette arbeidsoppgaver til disse. - Velge en revisor med varamedlem for ett år av gangen. - Utnevne æresmedlemmer. - Fatte beslutninger om saker som medlemmene reiser utenfor dagsorden.

Årsmøte tar avgjørelsene sine med simpelt flertall. Unntatt fra dette er saker utenom dagsorden og endring av vedtekter hvor det kreves 2/3 flertall. Det føres vedtaksprotokoll fra årsmøtene.

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kalles inn når styret finner det nødvendig eller ønskelig eller hvis det forlanges skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det kalles inn på samme måte som ordinært årsmøte.

§7 OPPGAVER TIL STYRET OG STYREMØTER Styret skal: - Lede foreningen og forvalte midlene i samsvar med årsmøtevedtak og vedtekter, - Ivareta interessene til foreningen på alle måter, føre tilsyn med medlemslister, forberede og legge fram sakene som skal behandles på årsmøte, - Sende oppgaver, rapporter, uttalelser med mere som kreves oppover i organisasjonen og eventuelt til andre, - Informere medlemmene på beste måte om virksomheten. - Tildele GJFF’s Æreskniv til medlemmer som yter en ekstraordinær innsats for GJFF. Forslag til kandidater som fortjener Æreskniven fremmes til Styret. Kniven deles ut på påfølgende årsmøte. 

Styremøte holdes når lederen bestemmer det eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer eller vararepresentanter møter. Styret tar avgjørelsene sine med simpelt flertall. Til gyldig vedtak kreves minst 5 stemmer. Det føres vedtaksprotokoll fra møtene.

Varamedlemmer i styret samt nestleder og medlemmer i utvalgene kan møte på styremøtene. Hvert utvalg har kun en stemme.

§8 OPPGAVER TIL DE FORSKJELLIGE UTVALG OG KOMITEER Valgkomiteen skal selvstendig sette frem forslag på personer som skal velges til de forskjellige verv – til årsmøte hvert år.

Utvalgene har 2 valgte medlemmer, leder og nestleder. Utvalgene kan fritt trekke inn flere medlemmer for å gjennomføre planlagte tiltak og aktiviteter. Utvalgsleder informerer på styremøter om gjennomførte aktiviteter og navn på tilleggsmedlemmer i utvalget.

I samsvar med styrets beslutninger skal Jaktutvalget stå for jegerprøvekurs, rovviltregistrering, viltstelltiltak, jaktprøver, hundeprøver, jaktstier, jaktoppsyn og eventuelle andre oppgaver i jaktsektoren.

Fiskeutvalget stå for fiskestellstiltak, fiskeoppsyn, instruksjon og konkurranser i fisking og bruk av fiskeredskap og eventuelle andre oppgaver på fiskesektoren.

Lerdueutvalget stå for drift av lerduebanen med innkjøp av ammunisjon, instruksjon og opplæring i skyting på bane, lede stevner, konkurranser og prøver på banen.

Elgbaneutvalget stå for drift av elgbanen, eventuelt med innkjøp av ammunisjon, instruksjon og opplæring i skyting, lede stevner, konkurranser og prøver på banen.

Ungdomsutvalget legge til rette for aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge, slik som kurs, opplæring, turer og annet arbeid som kan bidra til rekruttering barn og unge som jegere og fiskere. Aktivitetene kan organiseres av ungdomsutvalget alene, eller i samarbeid med de andre utvalgene

Kvinneutvalget legge til rette for aktiviteter spesielt rettet mot kvinner, slik som kurs, opplæring, turer og annet arbeid som kan bidra til rekruttering av kvinnelige jegere og fiskere. Aktivitetene kan organiseres av kvinneutvalget alene, eller i samarbeid med de andre utvalgene.

Revsjøutvalget stå for fiskestellstiltak, fiskeoppsyn og andre nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i forvaltningsavtalen med grunneieren på Revsjøen. Utvalget organiserer salg av fiskekort på Revsjøen.

Utvalgsleder og nestleder har i fellesskap ansvar for å gjennomføre de oppgavene som utvalget har ansvar for.

§9 ØKONOMI Regnskapet til foreningen følger kalenderåret. Det ytes ikke godtgjørelse for arbeid i noen tillitsverv i foreningen. Styret kan innvilge rimelig godtgjørelse for reiseutgifter som tillitsvalgte måtte ha i samband med lengre reiser for foreningen.

§10 SIGNATURRETT OG PROKURA Signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggender. Dette innebærer blant annet fullmakt til å overdra og behefte fast eiendom. Styret i fellesskap har signaturrett for Gausdal JFF.

Prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alt som angår driften av denne med unntak av overdragelse eller pantsettelse av blant annet fast eiendom. Prokura for Gausdal JFF tildeles Styreleder og ett styremedlem sammen.

§11 UTMELDING AV NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OG OPPLØSING For utmelding av NJFF og/eller oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige medlemmer i foreningen. Første ordinære årsmøte kan deretter vedta eventuell utmelding og/eller oppløsning med simpelt flertall. Ved oppløsning skal alle gjeldsforhold være avviklet og eventuelle eiendeler skal tilfalle kommunen til fremme av jakt og fiske i Gausdal.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøte 5. februar 2016 og erstatter tidligere utgaver av vedtektene.© 2021 GJFF - Gausdal Jeger og Fiskerforening